برندگان قرعه کشی مردادماه ۹۶ مجتمع بازار موبایل درختی

تصاویر مربوط به مراسم قرعه کشی


تصاویر برندگان قرعه کشی خریداران مجتمع بازار موبایل درختی

۲۴-آقای چالاکی

۲۵-آقای دریانی

۲۶-آقای هاشمی

۲۷-آقای رستمی

۲۸-آقای ایزد دوست

۲۹-آقای جعفرپور

۳۰- آقای سلامت

۱۷-آقای غیرتی

۱۸-آقای مقیمی

۱۹- محمدی

۲۰-آقای سودمند

۲۱-آقای رحیمی

۲۲-آقای کرمی

۲۳-آقای مانی

۹-خانم صالحی

۱۰-خانم بیورکی

۱۱-خانم امیری

۱۲-آقای خلاقش

۱۳-آقای نصیری

۱۴-آقای شهری

۱۵-آقای میرزاحسین

۱۶-آقای رضایی

۱-خانوم روزبان

۲-خانم پناهنده

۳-خانم کرمی

۴-آقای صالحی

۵-آقای قنبری

۶-آقای شهبازی

۷-خانم مرادی

۸-آقای کبوتری


تصاویر برندگان مشتریان حاضر در مراسم قرعه کشی

۰۹۰۱---۸۳۱۱

۰۹۳۵---۵۰۸۹

۰۹۱۹---۱۳۸۴

۰۹۳۵---۵۹۹۰

۰۹۳۶---۲۲۰۰

۰۹۲۱---۵۹۰۲

۰۹۰۱---۰۲۰۵

۰۹۰۲---۱۴۳۰

۰۹۳۸---۰۴۵۵

۰۹۳۹---۵۳۶۳

۰۹۳۸---۳۰۷۱

۰۹۳۶---۵۶۶۲

۰۹۱۹---۷۵۹۵

۰۹۱۲---۰۴۶۴

۰۹۱۰---۳۱۲۱

۰۹۲۱---۲۱۰۴

۰۹۳۶---۸۳۴۲

۰۹۳۰---۲۲۱۰

۰۹۰۲---۰۲۵۵

۰۹۳۶---۸۱۱۸

۰۹۳۷---۲۰۰۹

۰۹۱۹---۵۳۰۶

۰۹۳۷---۴۶۷۳

۰۹۰۳---۳۶۳۲

۰۹۱۲---۵۱۱۷

۰۹۳۹---۸۵۸۹

۰۹۱۲---۰۸۳۵

۰۹۳۵---۲۶۶۱

۰۹۳۸---۴۴۱۴

۰۹۳۵---۰۲۸۰

Call Now Button