برندگان قرعه کشی اردیبهشت ماه ۹۷ مجتمع بازار موبایل درختی

تصاویر مربوط به مراسم قرعه کشی

۲۰۱۸-۰۵-۱۸ ۰۲٫۳۳٫۳۳
۲۰۱۸-۰۵-۱۸ ۰۲٫۳۳٫۴۴
۲۰۱۸-۰۵-۱۸ ۰۲٫۳۳٫۵۰
۲۰۱۸-۰۵-۱۸ ۰۲٫۳۳٫۵۳

تصاویر برندگان قرعه کشی ویژه خریدارن

۱۷.خانم کشاورز

۱۸.آقای پاکباز

۲۰.خانم اکبر زهرایی

۱۵.آقای محمدی

۱۶.آقای توسلی

۱۷.آقای آهنگ

۱۸.آقای شهبازیان

۱۹.آقای نصیری

۱.آقای رحمانی

۲.آقای ایرانی

۳.آقای نور نژاد

۴.آقای کاظمی

۵.آقای محمدی

۶.آقای تاجیک

۷.آقای نعمتی

۸.آقای استوایی

۹.خانم مقیسه

۱۰.آقای عبدالهی


تصاویر برندگان مشتریان حاضر در مراسم قرعه کشی

۲۴-خانم فندرسکی

۲۵-خانم صحرایی

۲۶-خانم حاجی زاده

۲۷- خانم شیاسی

۲۸-آقای رحیمی

۲۹-آقای فاضل

۳۰- آقای محمدی

۱۷-آقای سارونی

۱۸-خانم سیدی

۱۹- آقای ثمربخش

۲۰-خانم جورسرا

۲۱-آقای نباتی

۲۲- آقای گودرزی

۲۳-خانم ساحلی

۹-آقای جعفری

۱۰-آقای احمدی

۱۱-آقای شیرآبادی

۱۲-خانم باستانی

۱۳-خانم آذربایجانی

۱۴-خانم افشاری

۱۵-خانم ثمربخش

۱۶-آقای عمرانی

۱-آقای نوزاد

۲-آقای ندیمی

۳-آقای کاشی

۴-خانم کاری

۵-آقای عمویی

۶-خانم سعیدی

۷-احمدی

۸-محرمی

Call Now Button