لیست تمامی گوشی های هوآوی بر اساس نام آنها

مدل گوشی
HuaweiAscendDquad
HuaweiAscendDquadXL
HuaweiAscendD1
HuaweiAscendD1XLU9500E
HuaweiAscendD2
HuaweiAscendG300
HuaweiAscendG302D
HuaweiAscendG312
HuaweiAscendG330
HuaweiAscendG330DU8825D
HuaweiAscendG500
HuaweiAscendG510U8951
HuaweiAscendG525
HuaweiAscendG526
HuaweiAscendG535
HuaweiAscendG6
HuaweiAscendG64G
HuaweiAscendG600
HuaweiAscendG615
HuaweiAscendG620s
HuaweiAscendG630
HuaweiAscendG7
HuaweiAscendG700
HuaweiAscendG730
HuaweiAscendG740
HuaweiAscendGX1
HuaweiAscendMate
HuaweiAscendMate24G
HuaweiAscendMate7
HuaweiAscendP1
HuaweiAscendP1S
HuaweiAscendP1XLU9200E
HuaweiAscendP2
HuaweiAscendP6
HuaweiAscendP6S
HuaweiAscendP7
HuaweiAscendP7mini
HuaweiAscendW1
HuaweiAscendW2
HuaweiAscendY100
HuaweiAscendY200
HuaweiAscendY201Pro
HuaweiAscendY210D
HuaweiAscendY220
HuaweiAscendY221
HuaweiAscendY300
HuaweiAscendY300D
HuaweiAscendY320
HuaweiAscendY330
HuaweiAscendY511
HuaweiAscendY520
HuaweiAscendY530
HuaweiAscendY540
HuaweiAscendY550
HuaweiAscendY600
HuaweiBoulderU8350
HuaweiD51Discovery
HuaweiEnjoy5
HuaweiEnjoy5s
HuaweiFusion2U8665
HuaweiFusionU8652
HuaweiG5000
HuaweiG5500
HuaweiG5510
HuaweiG5520
HuaweiG610
HuaweiG6150
HuaweiG6310
HuaweiG6600Passport
HuaweiG6608
HuaweiG6609
HuaweiG6620
HuaweiG6800
HuaweiG7Plus
HuaweiG7002
HuaweiG7005
HuaweiG7010
HuaweiG7206
HuaweiG7300
HuaweiG8
HuaweiHonor
HuaweiHonor2
HuaweiHonor3
HuaweiHonor3C
HuaweiHonor3C4G
HuaweiHonor3CPlay
HuaweiHonor3XG750
HuaweiHonor3XPro
HuaweiHonor4A
HuaweiHonor4C
HuaweiHonor4X
HuaweiHonor5X
HuaweiHonor6
HuaweiHonor6Plus
HuaweiHonor7
HuaweiHonor7i
HuaweiHonorHolly
HuaweiHonorTablet
HuaweiIDEOSS7
HuaweiIDEOSS7Slim
HuaweiImpulse4G
HuaweiMate8
HuaweiMateS
HuaweiMediaPad
HuaweiMediaPad10FHD
HuaweiMediaPad10Link
HuaweiMediaPad10Link+
HuaweiMediaPad7Lite
HuaweiMediaPad7Vogue
HuaweiMediaPad7Youth
HuaweiMediaPad7Youth2
HuaweiMediaPadM1
HuaweiMediaPadM2
HuaweiMediaPadM210.0
HuaweiMediaPadS7-301w
HuaweiMediaPadT110
HuaweiMediaPadT17.0
HuaweiMediaPadT18.0
HuaweiMediaPadX1
HuaweiMediaPadX2
HuaweiNexus6P
HuaweiP8
HuaweiP8Lite
HuaweiP8max
HuaweiSummit
HuaweiT156
HuaweiT158
HuaweiT161L
HuaweiT201
HuaweiT208
HuaweiT211
HuaweiT261L
HuaweiT330
HuaweiT8300
HuaweiU1000
HuaweiU1100
HuaweiU120
HuaweiU121
HuaweiU1250
HuaweiU1270
HuaweiU1310
HuaweiU3100
HuaweiU3300
HuaweiU5510
HuaweiU5900s
HuaweiU7310
HuaweiU7510
HuaweiU7520
HuaweiU8100
HuaweiU8110
HuaweiU8150IDEOS
HuaweiU8180IDEOSX1
HuaweiU8220
HuaweiU8230
HuaweiU8300
HuaweiU8500
HuaweiU8510IDEOSX3
HuaweiU8520Duplex
HuaweiU8650Sonic
HuaweiU8800IDEOSX5
HuaweiU8800Pro
HuaweiU9000IDEOSX6
HuaweiU9130Compass
HuaweiU9150
HuaweiVision
HuaweiY360
HuaweiY560
HuaweiY625
HuaweiY635
Call Now Button