لیست تمامی گوشی های مایکرو سافت بر اساس نام آنها

مدل گوشی
MicrosoftKinOne
MicrosoftKinTwo
MicrosoftLumia430DualSIM
MicrosoftLumia435
MicrosoftLumia435DualSIM
MicrosoftLumia532
MicrosoftLumia532DualSIM
MicrosoftLumia535
MicrosoftLumia535DualSIM
MicrosoftLumia540DualSIM
MicrosoftLumia550
MicrosoftLumia640DualSIM
MicrosoftLumia640LTE
MicrosoftLumia640LTEDualSIM
MicrosoftLumia640XL
MicrosoftLumia640XLDualSIM
MicrosoftLumia640XLLTE
MicrosoftLumia640XLLTEDualSIM
MicrosoftLumia950
MicrosoftLumia950DualSIM
MicrosoftLumia950XL
MicrosoftLumia950XLDualSIM
MicrosoftSurface2
MicrosoftSurfacePro
MicrosoftSurfacePro3
MicrosoftSurfaceRT
Call Now Button