لیست تمامی گوشی های سونی بر اساس نام آنها

مدل گوشی
SonyCMDC1
SonyCMDCD5
SonyCMDJ5
SonyCMDJ6
SonyCMDJ7
SonyCMDJ70
SonyCMDMZ5
SonyCMDZ1
SonyCMDZ1plus
SonyCMDZ5
SonyCMDZ7
SonyCM-DX1000
SonyCM-DX2000
SonyTabletP
SonyTabletP3G
SonyTabletS
SonyTabletS3G
SonyXperiaacroS
SonyXperiaC
SonyXperiaC3
SonyXperiaC3Dual
SonyXperiaC4
SonyXperiaC4Dual
SonyXperiaC5Ultra
SonyXperiaC5UltraDual
SonyXperiaE
SonyXperiaEdual
SonyXperiaE1
SonyXperiaE1dual
SonyXperiaE3
SonyXperiaE3Dual
SonyXperiaE4
SonyXperiaE4Dual
SonyXperiaE4g
SonyXperiaE4gDual
SonyXperiago
SonyXperiaionHSPA
SonyXperiaionLTE
SonyXperiaJ
SonyXperiaL
SonyXperiaM
SonyXperiaM2
SonyXperiaM2Aqua
SonyXperiaM2dual
SonyXperiaM4Aqua
SonyXperiaM5
SonyXperiaM5Dual
SonyXperiamiro
SonyXperianeoL
SonyXperiaP
SonyXperiaS
SonyXperiaSL
SonyXperiasola
SonyXperiaSP
SonyXperiaT
SonyXperiaT2Ultra
SonyXperiaT2Ultradual
SonyXperiaT3
SonyXperiaTabletS
SonyXperiaTabletS3G
SonyXperiaTabletZLTE
SonyXperiaTabletZWi-Fi
SonyXperiatipo
SonyXperiatipodual
SonyXperiaTX
SonyXperiaU
SonyXperiaV
SonyXperiaZ
SonyXperiaZUltra
SonyXperiaZ1
SonyXperiaZ1Compact
SonyXperiaZ1s
SonyXperiaZ2
SonyXperiaZ2tablet
SonyXperiaZ3
SonyXperiaZ3Compact
SonyXperiaZ3Dual
SonyXperiaZ3Plus(Z4)
SonyXperiaZ3TabletCompact
SonyXperiaZ4TabletLTE
SonyXperiaZ5
SonyXperiaZ5Compact
SonyXperiaZ5Dual
SonyXperiaZ5Premium
SonyXperiaZ5PremiumDual
SonyXperiaZL
SonyXperiaZR
Call Now Button